logotype

Pravidlá


Pravidlá: MSR 1:10 elektro Offroad 2015

Pravidlá MSR 1:10 2015 Prinášame vám platné pravidlá pre preteky Majtrovstiev Slovenska 1:10 Elektro Offroad pre rok 2015.


1. Organizácia pretekov

1.1 Kategórie

 • Buggy 2WD
 • Buggy 4WD
 • Buggy 2WD- +40
 • Buggy 4WD- +40

2. Účasť pretekárov na MSR 2015

2.1 Organizácia

Seriál MSR je organizovaný ako otvorený. Môžu sa ho zúčastniť aj pretekári, ktorí nie sú členmi ZMOSu ako aj zahraniční pretekári. Majstrom Slovenska sa môže stať iba pretekár s platným členským preukazom ZMOSu a je členom niektorého oficiálne zaregistrovaného slovenského klubu. môže mať aj individuálne členstvo. Reprezentantom SR sa môže stať zahraničný pretekár.


2.2 Kalendár pretekov MSR

Šesť jednodňových termínov pretekov + náhradné termíny (budú dohodnuté neskôr). Bratislava 2, Komárno 2, Košice 2. Tento počet je konečný.

Termín Názov
23. máj 2015 MSR Košice
20. jún 2015 MSR Košice
04. júl 2015 MSR Komárno
8. auugust 2015 MSR Bratislava
22. august 2015 MSR Komárno
19. september 2015 MSR Bratislava

2.3 Klasifikácia a vyhodnotenie výsledkov

Buggy 2WD a 4WD - vyhodnocuje sa absolútne poradie v jednotlivých pretekoch. Body budú pridelene podľa nasledujúcej tabuľky.

Celkové poradie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Body finále A 50 46 42 38 34 32 30 28
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Body finále B 26 24 22 21 20 19 18 17
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Body finále C 16 15 14 13 12 11 10 9
24. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Body finále D 8 7 6 5 4 3 2 1

V prípade účasti nečlenov ZMOSU na týchto sa neprihliada pri udeľovaní bodov. Pre započítanie preteku do seriálu MSR je nutná účasť aspoň 5 pretekárov.

Do celkového poradia MSR sa každému pretekárovi započítajú najlepšie výsledky:

 • Z nadpolovičného počtu uskutočnených pretekov seriálu.
 • Počty započítaných pretekov sú následovne : pri 6 štyri, pri 5 a 4 sa započítavaju 3 preteky, atď.
 • Víťazom sa stáva jazdec s najvyšším počtom bodov.
 • V prípade zhody počtu bodov sa porovnavajú body za najlepší dosiahnutý výsledok (viac bodov = lepšia koncová pozícia), v prípade zhody za druhý najlepší výsledok, atď so všetkými rátanými výsledkami (t.j. bez škrtaných výsledkov) pokial takto nie je rozhodnuté, tak sú všetci jazdci vyhodnotený na rovnakej pozícii

2.4 Prihlášky

Každý pretekár je povinný sa prihlásiť na pretek najneskôr vo štvrtok pred pretekom (pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak) na kontakt alebo adresu uvedenú usporiadajúcim klubom. V prípade neskorého prihlásenia si môže usporiadateľ vyhradiť právo ďalšieho postupu (napr. Zvýšené štartovné, neprihlásenie pretekára na pretek a pod.). Prihláška na pretek musí byť zverejnená aspoň 10 dní pred pretekom.


2.5 Štartovné

Pre jeden súťažný deň 10 Euro, Juniori 5 Euro (sa počítajú narodený po roku 1996), príplatok za ďalšiu kategóriu 5 Euro kategória +40 +3 Euro.


2.6 Priebeh preteku

 1. Registrácia/ voľný tréning cca 8,00-8,45 hod. (pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak)
 2. Rozprava
 3. Jedno kolo meraného tréningu (odporúčané)
 4. Kvalifikačné rozjazdy podľa rozpisu
 5. Finálové jazdy
 6. Vyhodnotenie

2.6.1 Kvalifikačné rozjazdy

Meraný tréning nie je povinný (pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak) Kvalifikačná jazda trvá 5min. + dojazdový čas na dokončenie kola. V jednej rozjazde štartuje maximálne 8 pretekárov. Pokiaľ je to možné, v každej rozjazde štartuje rovnaký počet pretekárov.

Jazdci budú do skupín zaraďovaní podľa výsledkov MSR 2014 a priebežných výsledkov MSR 2015. štartuje sa podľa kvalifikačného systému EFRA - postupný štart. Všetky modely sú púšťané na trať štartérom (automatickým hlásením) postupne, jeden za druhým, v primeraných intervaloch cca 2 - 4 sekundy.

Časomiera sa spúšťa samostatne pre každý model v okamihu, keď prejde cez slučku meracieho zariadenia!

V prvej rozjazde sa určí štartovné poradie podľa rozpisu usporiadateľa (výsledku meraného tréningu). V ďalších rozjazdách je poradie určené podľa výsledku v predchádzajúcej rozjazde. Jazdia sa minimálne 4 kolá kvalifikácií. Minimálny čas medzi štartom jednotlivých rozjázd je 9 min. Minimálny čas medzi štartom rovnakého jazdca v jednotlivých kolách rozjázd tej istej kategórie je 60 min. So súhlasom zástupcov jednotlivých klubov môže byť tento čas upravený.

Systém prideľovania bodov v kvalifikácii podľa dosiahnutého výsledku v danom kole je nasledovný:
1. získava 0, 2. získava 2, 3. získava 3 atď.
Zo všetkých odjazdených rozjázd sa pretekárovi počíta súčet z 2 kôl v ktorých získal najmenej bodov. V prípade zhody bodov sa berie najlepšia dojazdova pozícia, v prípade ďalšej zhody sa berie počet kôl a dojazdový čas z tejto jazdy, v prípade ďalšej zhody sa berie počet kôl a dojazdový čas z druhej jazdy.

2.6.2 Finálové jazdy

Finálové jazdy trvajú 5min,+ dojazdový čas na dokončenie kola. Štartuje sa štýlom F -1 - striedavý rošt, minimálne v 1,5m rozostupoch. Maximálny počet súťažiacich v jednotlivých finálových jazdách je 8. Umiestnenie na rošte sa určí podľa výsledkov kvalifikačných rozjázd, pričom štartujúci z prvej pozície má pravo výberu strany svojej štartovacej pozície. Jazdia sa 3 kolá finálových jázd. Minimálny čas medzi štartom jednotlivých jázd je 8 min. Minimálny čas medzi štartom rovnakého jazdca v jednotlivých finálových jazdách je 60 min, ak sa nedohodne inak.

Bodovanie vo finále: každá finálová jazda sa boduje 1.miesto = 1b, 2.miesto = 2b, 3.miesto.- ... -10.miesto. Neúčasť vo finále = jazdci získavajú body na základe svojej štartovej pozície tzn. ak iba 5 ľudí nastúpilo na jazdu, tak jazdec ktorý sa nezúčastnil jazdy a má najvyššie štartovné číslo získava 6b ďalší v poradí 7b atď., najlepšie dve umiestnenia sa sčítajú.

Víťazí pretekár s najmenším počtom bodov. Vyhodnocovanie ako v kvalifikáciách


2.7 Nasadzovanie

Nasadzovať môžu iba pretekári (výnimku môže povoliť iba riaditeľ preteku). Jazdu prvej skupiny nasadzujú pretekári z poslednej skupiny. Nasadzovač počas nasadzovania stojí a venuje pozornosť prebiehajúcej jazde. Nasadzovač sa snaží neohroziť a neobmedziť svojim konaním jazdcov na trati. Usporiadateľ preteku je povinný vhodnou formou zabezpečiť, aby sa návštevníci nepohybovali po trati a hlavne neplnili funkciu nasadzovačov. Po dojazde odložia model na určené miesto a idú nasadzovať ďalšiu rozjazdu! Na miestach určených pre nasadzovačov budú stáť najneskôr 1 minútu pred štartom ďalšej rozjazdy. Neúčasť na nasadzovaní bude mať za následok stratu najlepšieho dosiahnutého výsledku. V prípade že po dojazde jazdí druhú kategóriu musí ohlásiť a zabezpečiť náhradu! Minimálny počet nasadzovačov 6 (nasadzovať smú iba označený nasadzovači!) Opravovanie auta nasadzovačom nie je prístupné. Za organizáciu nasadzovania je zodpovedný usporiadateľ.


2.8 Dážď počas preteku

O prerušení preteku za dažďa rozhodne riaditeľ preteku spolu so zástupcami jednotlivých klubov. Pokiaľ sa neuskutočnia aspoň dve kompletné kolá rozjázd aj za rôznych klimatických podmienok, je pretek zrušený. Ak nie sú odjazdené všetky finálové jazdy, určuje sa konečné poradie podľa výsledkov z rozjázd. Pri odjazdení štyroch alebo troch rozjázd sa počítajú dve, pri dvoch sa počíta jedna.


2.9 Ostatné

2.9.1 Penalizácia

Škrtnutie najlepšieho výsledku jazdy:
- predčasné opustenie tribúny
- neskorí nástup na miesto nasadzovača (1 min. pred štartom odpočítavania)
- zdržovanie pri nasadzovaní s umyslom poškodiť výsledok nasadzovaného jazdca.

Vylúčenie z rozjazdy:
- neskorí nástup na jazdu (30 sec. pred štartom odpočítavania a model na štarte)
- pohyb a rušenie na tribúne
- nebezpečná jazda a jazda v protismere

Vylúčenie z preteku:
- opakovaný neskorý príchod na miesto nasadzovania
- neupslúchnutie pokynov rozhodcu, tech.komisára a riaditeľa pretekov
- hrubé porušenie zásad "fair play" (atakovať auto súpera s úmyslom poškodiť ho)
- neslušné alebo hrubé správanie sa na tribúne a mimo nej !

Opustenie preteku pred vyhlásením výsledkov sa TRESTÁ DISKVALIFIÁCIOV z preteku T.J. nepridelením bodov.

Stop and go:
- jazda v protismere
- bránenie v predbehnutí o jedno alebo viac kôl
- nebezpečná jazda
- vrážanie zo zadu alebo z boku

2.9.2 Technické predpisy

2.9.2.1 Všeobecné požiadavky

a. Modely áut zúčastňujúce sa off-roadových pretekov by mali svojím vzhľadom zodpovedať vozidlám bežne používaným v rally-crosse, auto-crosse alebo púštnych pretekoch. Na dráhe sa počas pretekov nesmie jazdiť bez karosérie!

b. Všetky modely musia mať štartovné čísla najmenej na jednom mieste karosérie a to vpredu, odporúčane je na troch miestach karosérie (sprava, zľava a spredu)

c. Model nesmie byť konštruovaný tak, aby bol nebezpečný alebo aby mohol poškodiť ostatné modely, alebo nadmerne trať pri preteku.

2.9.2.2 Batérie

Povolené sú všetky komerčne vyrábané a dostupné batérie NiCD, NiMH,typ Sub-C, maximálny počet článkov 6 s celkovým nominálnym napätím 7,2V. Li-Pol batérie maximálne dva články s celkovým nominálnym napätím 7,4V v pevnom obale alebo Li-Fe batérie maximálne dva články s celkovým nominálnym napätím 6,6V v pevnom obale. Batérie nesmú byť dobíjané ani vymieňané počas jazdy.

2.9.2.3 Motory

Uhlíkové motory : Povolené sú iba motory typu 540. Priemer kovového plášťa motora smie byť maximálne 36,02 mm. Dĺžka plášťša maximálne 53 mm ( merané od pripevňovacej príruby motora po najvzdialenejší bod, vyjmúc letovacie vývody a prívodové káble).

Striedavé motory : Priemer motora je max 36.02mm a min 34.00mm merané v ktoromkoľvek mieste vynimajúc letovacie kontakty. Dĺžka motora je max 53.00mm a min 50.00mm merané od plochy pomocou ktorej je motor uchytený po zadný čelo vynimajuc káble a letovacie kontakty. Priemer hriadele vyčnievajúcej z motora musí byť 3,175 mm.

d. šírka nárazníka nesmie presiahnuť celkovú šírku prednej časti vozidla, vrátanie kolies. Nárazník musí byť skonštruovaný z pružného materiálu ako napr.plast alebo guma. Minimálna hrúbka je 2,5 mm a hrany musia byť zaoblené. V mierke 1/10. Kov a tvrdý plast nie sú povolené ako hroty. Penové a špongiové pneu sú zakázané - okrem výplní vo vnútri kolesa. Žiadne aditíva okrem vody nie sú povolené (ani z vnútornej ani vonkajšej strany).

f. Všetky otvorené prevody musia byť kryté alebo chránené tak, aby sa predišlo úrazom. Maximálny priemer kolesa s pneumatikou je 90mm.

g. Rozmery modelu musia spĺňať nasledovné kritériá:
Maximálna celková dĺžka: 460mm
Maximálna celková šírka: 250mm
Maximálna celková výška: 200mm (merané s úplne stlačenými závesmi kolies)
Minimálna hmotnosť 2WD modelu: 1.474 kg (ready to run)
Minimálna hmotnosť 4WD modelu: 1.588 kg (ready to run)
Maximálna veľkosť zadného krídla: 220mm šírka x 80mm dĺžka
Max. rozmery bočnej plochy krídla: 80mm šírka x 80mm dľžka

h. Sú povolené ľubovoľné typy regulátorov rýchlostí, nesmú však spôsobovať rušenie zariadenia na počítanie kôl, počítačov, vysielačov atď. Regulátor musí byť umiestnený vo vnútri modelu a nesmie vytŕčať von z karosérie. Použivať reverzný chod regulátora (spiatočku) je zakázané.

i. Akékoľvek úpravy modelu sú povolené.

j. Model musí byť osadený personálnym transpondérom na meranie času (uspôsobený na upevnenie transpondéra na meranie) času. Za správnu funkciu transpondéra zodpovedá pretekár !

k. Nie je povolené automatické riadenie a kontrola trakcie. Funkcie riadenia (pohyb serva), plynu (výstup regulátora rýchlosti a/alebo pohyb serva plynu) a motor musia byť ovládané výlučne vysielačom. V žiadnom prípade nesmú byť závislé na pohybe alebo akcelerácii modelu. Nie sú povolené žiadne senzory alebo iné zariadenia na meranie pohybu alebo zrýchlenia modelu, ktoré sú spojené alebo integrované v elektrických a elektronických obvodoch (napr. v servách, prijímači, regulátore rýchlosti, motore a batériach). Nie je povolené vysielať žiadne signály z modelu okrem signálu zo zariadenia na meranie času. Organizátor má právo preveriť každý model, jeho komponenty a vysielač v ktoromkoľvek okamihu počas pretekov s výnimkou prave prebiehajucej jazdy.

2.9.2.4 Pneumatiky

Pneumatiky pre rok 2015 nie sú predpísané. Doporučené pneumatiky pre 4 wd sú: predné Proline Crime Fighter, zadné Proline Bow Tie. Doporučené pneumatiky pre 2wd sú: zadne Proline Bow Tie. Predne nie sú odporúčané. Odporúčanie sa týka odskúšania pneumatík ako funkčnosť tak aj dostupnosť počas celej letnej sezóny, s myšlienkou predpísania týchto pneumatík na sezónu 2016.

Pravidlá: MSR 1:10 elektro offroad 2013

Pravidlá MSR Buggy 2013 Zväz modelárov Slovenska uverejnil pravidlá pre rok 2013 pre Majstrovstvá Slovenskej republiky 1:10 elektro offroad. Pravidlá sa týkajú kategórii 1:10 Buggy 2WD, 1:10 Buggy 4WD, 1:10 Buggy 2WD- +40 a 1:10 Buggy 4WD- +40.


1. Organizácia pretekov

1.1 Kategórie

 • Buggy 2WD
 • Buggy 4WD
 • Buggy 2WD- +40
 • Buggy 4WD- +40

2. Účasť pretekárov na MSR 2013

2.1 Organizácia

Seriál MSR je organizovaný ako otvorený. Môžu sa ho zúčastniť aj pretekári, ktorí nie sú členmi ZMOSu ako aj zahraniční pretekári. Majstrom Slovenska sa môže stať iba pretekár s platným členským preukazom ZMOSu a je členom niektorého oficiálne zaregistrovaného slovenského klubu. može mať aj individuálne členstvo Reprezentantom SR sa môže stať zahraničný pretekár.


2.2 Kalendár pretekov MSR

Päť jednodňových termínov pretekov + náhradné termíny (budú dohodnuté neskôr). Trate takto alokované preteky pre rok 2013 následovne: Bratislava 2, Komárno 1, Košice 2.Tento počet je konečný.

Termín Názov
18. máj 2013 MSR Košice
15. jún 2013 MSR Košice
29. jún 2013 MSR Komárno
27. júl 2013 MSR Vrakuňa
10. august 2013 MSR Vrakuňa

2.3 Klasifikácia a vyhodnotenie výsledkov

Buggy 2WD + 4WD - vyhodnocuje sa absolútne poradie. Podľa poradia sa prideľujú pretekárom body následovne:

Celkové poradie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Body finále A 50 46 42 38 34 32 30 28
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Body finále B 26 24 22 21 20 19 18 17
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Body finále C 16 15 14 13 12 11 10 9
24. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Body finále D 8 7 6 5 4 3 2 1