logotype

Preteky

Pravidlá: MSR 1:10 elektro Offroad 2015

Pravidlá MSR 1:10 2015 Prinášame vám platné pravidlá pre preteky Majtrovstiev Slovenska 1:10 Elektro Offroad pre rok 2015.


1. Organizácia pretekov

1.1 Kategórie

 • Buggy 2WD
 • Buggy 4WD
 • Buggy 2WD- +40
 • Buggy 4WD- +40

2. Účasť pretekárov na MSR 2015

2.1 Organizácia

Seriál MSR je organizovaný ako otvorený. Môžu sa ho zúčastniť aj pretekári, ktorí nie sú členmi ZMOSu ako aj zahraniční pretekári. Majstrom Slovenska sa môže stať iba pretekár s platným členským preukazom ZMOSu a je členom niektorého oficiálne zaregistrovaného slovenského klubu. môže mať aj individuálne členstvo. Reprezentantom SR sa môže stať zahraničný pretekár.


2.2 Kalendár pretekov MSR

Šesť jednodňových termínov pretekov + náhradné termíny (budú dohodnuté neskôr). Bratislava 2, Komárno 2, Košice 2. Tento počet je konečný.

Termín Názov
23. máj 2015 MSR Košice
20. jún 2015 MSR Košice
04. júl 2015 MSR Komárno
8. auugust 2015 MSR Bratislava
22. august 2015 MSR Komárno
19. september 2015 MSR Bratislava

2.3 Klasifikácia a vyhodnotenie výsledkov

Buggy 2WD a 4WD - vyhodnocuje sa absolútne poradie v jednotlivých pretekoch. Body budú pridelene podľa nasledujúcej tabuľky.

Celkové poradie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Body finále A 50 46 42 38 34 32 30 28
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Body finále B 26 24 22 21 20 19 18 17
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Body finále C 16 15 14 13 12 11 10 9
24. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Body finále D 8 7 6 5 4 3 2 1

V prípade účasti nečlenov ZMOSU na týchto sa neprihliada pri udeľovaní bodov. Pre započítanie preteku do seriálu MSR je nutná účasť aspoň 5 pretekárov.

Do celkového poradia MSR sa každému pretekárovi započítajú najlepšie výsledky:

 • Z nadpolovičného počtu uskutočnených pretekov seriálu.
 • Počty započítaných pretekov sú následovne : pri 6 štyri, pri 5 a 4 sa započítavaju 3 preteky, atď.
 • Víťazom sa stáva jazdec s najvyšším počtom bodov.
 • V prípade zhody počtu bodov sa porovnavajú body za najlepší dosiahnutý výsledok (viac bodov = lepšia koncová pozícia), v prípade zhody za druhý najlepší výsledok, atď so všetkými rátanými výsledkami (t.j. bez škrtaných výsledkov) pokial takto nie je rozhodnuté, tak sú všetci jazdci vyhodnotený na rovnakej pozícii

2.4 Prihlášky

Každý pretekár je povinný sa prihlásiť na pretek najneskôr vo štvrtok pred pretekom (pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak) na kontakt alebo adresu uvedenú usporiadajúcim klubom. V prípade neskorého prihlásenia si môže usporiadateľ vyhradiť právo ďalšieho postupu (napr. Zvýšené štartovné, neprihlásenie pretekára na pretek a pod.). Prihláška na pretek musí byť zverejnená aspoň 10 dní pred pretekom.


2.5 Štartovné

Pre jeden súťažný deň 10 Euro, Juniori 5 Euro (sa počítajú narodený po roku 1996), príplatok za ďalšiu kategóriu 5 Euro kategória +40 +3 Euro.


2.6 Priebeh preteku

 1. Registrácia/ voľný tréning cca 8,00-8,45 hod. (pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak)
 2. Rozprava
 3. Jedno kolo meraného tréningu (odporúčané)
 4. Kvalifikačné rozjazdy podľa rozpisu
 5. Finálové jazdy
 6. Vyhodnotenie

2.6.1 Kvalifikačné rozjazdy

Meraný tréning nie je povinný (pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak) Kvalifikačná jazda trvá 5min. + dojazdový čas na dokončenie kola. V jednej rozjazde štartuje maximálne 8 pretekárov. Pokiaľ je to možné, v každej rozjazde štartuje rovnaký počet pretekárov.

Jazdci budú do skupín zaraďovaní podľa výsledkov MSR 2014 a priebežných výsledkov MSR 2015. štartuje sa podľa kvalifikačného systému EFRA - postupný štart. Všetky modely sú púšťané na trať štartérom (automatickým hlásením) postupne, jeden za druhým, v primeraných intervaloch cca 2 - 4 sekundy.

Časomiera sa spúšťa samostatne pre každý model v okamihu, keď prejde cez slučku meracieho zariadenia!

V prvej rozjazde sa určí štartovné poradie podľa rozpisu usporiadateľa (výsledku meraného tréningu). V ďalších rozjazdách je poradie určené podľa výsledku v predchádzajúcej rozjazde. Jazdia sa minimálne 4 kolá kvalifikácií. Minimálny čas medzi štartom jednotlivých rozjázd je 9 min. Minimálny čas medzi štartom rovnakého jazdca v jednotlivých kolách rozjázd tej istej kategórie je 60 min. So súhlasom zástupcov jednotlivých klubov môže byť tento čas upravený.

Systém prideľovania bodov v kvalifikácii podľa dosiahnutého výsledku v danom kole je nasledovný:
1. získava 0, 2. získava 2, 3. získava 3 atď.
Zo všetkých odjazdených rozjázd sa pretekárovi počíta súčet z 2 kôl v ktorých získal najmenej bodov. V prípade zhody bodov sa berie najlepšia dojazdova pozícia, v prípade ďalšej zhody sa berie počet kôl a dojazdový čas z tejto jazdy, v prípade ďalšej zhody sa berie počet kôl a dojazdový čas z druhej jazdy.

2.6.2 Finálové jazdy

Finálové jazdy trvajú 5min,+ dojazdový čas na dokončenie kola. Štartuje sa štýlom F -1 - striedavý rošt, minimálne v 1,5m rozostupoch. Maximálny počet súťažiacich v jednotlivých finálových jazdách je 8. Umiestnenie na rošte sa určí podľa výsledkov kvalifikačných rozjázd, pričom štartujúci z prvej pozície má pravo výberu strany svojej štartovacej pozície. Jazdia sa 3 kolá finálových jázd. Minimálny čas medzi štartom jednotlivých jázd je 8 min. Minimálny čas medzi štartom rovnakého jazdca v jednotlivých finálových jazdách je 60 min, ak sa nedohodne inak.

Bodovanie vo finále: každá finálová jazda sa boduje 1.miesto = 1b, 2.miesto = 2b, 3.miesto.- ... -10.miesto. Neúčasť vo finále = jazdci získavajú body na základe svojej štartovej pozície tzn. ak iba 5 ľudí nastúpilo na jazdu, tak jazdec ktorý sa nezúčastnil jazdy a má najvyššie štartovné číslo získava 6b ďalší v poradí 7b atď., najlepšie dve umiestnenia sa sčítajú.

Víťazí pretekár s najmenším počtom bodov. Vyhodnocovanie ako v kvalifikáciách


2.7 Nasadzovanie

Nasadzovať môžu iba pretekári (výnimku môže povoliť iba riaditeľ preteku). Jazdu prvej skupiny nasadzujú pretekári z poslednej skupiny. Nasadzovač počas nasadzovania stojí a venuje pozornosť prebiehajúcej jazde. Nasadzovač sa snaží neohroziť a neobmedziť svojim konaním jazdcov na trati. Usporiadateľ preteku je povinný vhodnou formou zabezpečiť, aby sa návštevníci nepohybovali po trati a hlavne neplnili funkciu nasadzovačov. Po dojazde odložia model na určené miesto a idú nasadzovať ďalšiu rozjazdu! Na miestach určených pre nasadzovačov budú stáť najneskôr 1 minútu pred štartom ďalšej rozjazdy. Neúčasť na nasadzovaní bude mať za následok stratu najlepšieho dosiahnutého výsledku. V prípade že po dojazde jazdí druhú kategóriu musí ohlásiť a zabezpečiť náhradu! Minimálny počet nasadzovačov 6 (nasadzovať smú iba označený nasadzovači!) Opravovanie auta nasadzovačom nie je prístupné. Za organizáciu nasadzovania je zodpovedný usporiadateľ.


2.8 Dážď počas preteku

O prerušení preteku za dažďa rozhodne riaditeľ preteku spolu so zástupcami jednotlivých klubov. Pokiaľ sa neuskutočnia aspoň dve kompletné kolá rozjázd aj za rôznych klimatických podmienok, je pretek zrušený. Ak nie sú odjazdené všetky finálové jazdy, určuje sa konečné poradie podľa výsledkov z rozjázd. Pri odjazdení štyroch alebo troch rozjázd sa počítajú dve, pri dvoch sa počíta jedna.


2.9 Ostatné

2.9.1 Penalizácia

Škrtnutie najlepšieho výsledku jazdy:
- predčasné opustenie tribúny
- neskorí nástup na miesto nasadzovača (1 min. pred štartom odpočítavania)
- zdržovanie pri nasadzovaní s umyslom poškodiť výsledok nasadzovaného jazdca.

Vylúčenie z rozjazdy:
- neskorí nástup na jazdu (30 sec. pred štartom odpočítavania a model na štarte)
- pohyb a rušenie na tribúne
- nebezpečná jazda a jazda v protismere

Vylúčenie z preteku:
- opakovaný neskorý príchod na miesto nasadzovania
- neupslúchnutie pokynov rozhodcu, tech.komisára a riaditeľa pretekov
- hrubé porušenie zásad "fair play" (atakovať auto súpera s úmyslom poškodiť ho)
- neslušné alebo hrubé správanie sa na tribúne a mimo nej !

Opustenie preteku pred vyhlásením výsledkov sa TRESTÁ DISKVALIFIÁCIOV z preteku T.J. nepridelením bodov.

Stop and go:
- jazda v protismere
- bránenie v predbehnutí o jedno alebo viac kôl
- nebezpečná jazda
- vrážanie zo zadu alebo z boku

2.9.2 Technické predpisy

2.9.2.1 Všeobecné požiadavky

a. Modely áut zúčastňujúce sa off-roadových pretekov by mali svojím vzhľadom zodpovedať vozidlám bežne používaným v rally-crosse, auto-crosse alebo púštnych pretekoch. Na dráhe sa počas pretekov nesmie jazdiť bez karosérie!

b. Všetky modely musia mať štartovné čísla najmenej na jednom mieste karosérie a to vpredu, odporúčane je na troch miestach karosérie (sprava, zľava a spredu)

c. Model nesmie byť konštruovaný tak, aby bol nebezpečný alebo aby mohol poškodiť ostatné modely, alebo nadmerne trať pri preteku.

2.9.2.2 Batérie

Povolené sú všetky komerčne vyrábané a dostupné batérie NiCD, NiMH,typ Sub-C, maximálny počet článkov 6 s celkovým nominálnym napätím 7,2V. Li-Pol batérie maximálne dva články s celkovým nominálnym napätím 7,4V v pevnom obale alebo Li-Fe batérie maximálne dva články s celkovým nominálnym napätím 6,6V v pevnom obale. Batérie nesmú byť dobíjané ani vymieňané počas jazdy.

2.9.2.3 Motory

Uhlíkové motory : Povolené sú iba motory typu 540. Priemer kovového plášťa motora smie byť maximálne 36,02 mm. Dĺžka plášťša maximálne 53 mm ( merané od pripevňovacej príruby motora po najvzdialenejší bod, vyjmúc letovacie vývody a prívodové káble).

Striedavé motory : Priemer motora je max 36.02mm a min 34.00mm merané v ktoromkoľvek mieste vynimajúc letovacie kontakty. Dĺžka motora je max 53.00mm a min 50.00mm merané od plochy pomocou ktorej je motor uchytený po zadný čelo vynimajuc káble a letovacie kontakty. Priemer hriadele vyčnievajúcej z motora musí byť 3,175 mm.

d. šírka nárazníka nesmie presiahnuť celkovú šírku prednej časti vozidla, vrátanie kolies. Nárazník musí byť skonštruovaný z pružného materiálu ako napr.plast alebo guma. Minimálna hrúbka je 2,5 mm a hrany musia byť zaoblené. V mierke 1/10. Kov a tvrdý plast nie sú povolené ako hroty. Penové a špongiové pneu sú zakázané - okrem výplní vo vnútri kolesa. Žiadne aditíva okrem vody nie sú povolené (ani z vnútornej ani vonkajšej strany).

f. Všetky otvorené prevody musia byť kryté alebo chránené tak, aby sa predišlo úrazom. Maximálny priemer kolesa s pneumatikou je 90mm.

g. Rozmery modelu musia spĺňať nasledovné kritériá:
Maximálna celková dĺžka: 460mm
Maximálna celková šírka: 250mm
Maximálna celková výška: 200mm (merané s úplne stlačenými závesmi kolies)
Minimálna hmotnosť 2WD modelu: 1.474 kg (ready to run)
Minimálna hmotnosť 4WD modelu: 1.588 kg (ready to run)
Maximálna veľkosť zadného krídla: 220mm šírka x 80mm dĺžka
Max. rozmery bočnej plochy krídla: 80mm šírka x 80mm dľžka

h. Sú povolené ľubovoľné typy regulátorov rýchlostí, nesmú však spôsobovať rušenie zariadenia na počítanie kôl, počítačov, vysielačov atď. Regulátor musí byť umiestnený vo vnútri modelu a nesmie vytŕčať von z karosérie. Použivať reverzný chod regulátora (spiatočku) je zakázané.

i. Akékoľvek úpravy modelu sú povolené.

j. Model musí byť osadený personálnym transpondérom na meranie času (uspôsobený na upevnenie transpondéra na meranie) času. Za správnu funkciu transpondéra zodpovedá pretekár !

k. Nie je povolené automatické riadenie a kontrola trakcie. Funkcie riadenia (pohyb serva), plynu (výstup regulátora rýchlosti a/alebo pohyb serva plynu) a motor musia byť ovládané výlučne vysielačom. V žiadnom prípade nesmú byť závislé na pohybe alebo akcelerácii modelu. Nie sú povolené žiadne senzory alebo iné zariadenia na meranie pohybu alebo zrýchlenia modelu, ktoré sú spojené alebo integrované v elektrických a elektronických obvodoch (napr. v servách, prijímači, regulátore rýchlosti, motore a batériach). Nie je povolené vysielať žiadne signály z modelu okrem signálu zo zariadenia na meranie času. Organizátor má právo preveriť každý model, jeho komponenty a vysielač v ktoromkoľvek okamihu počas pretekov s výnimkou prave prebiehajucej jazdy.

2.9.2.4 Pneumatiky

Pneumatiky pre rok 2015 nie sú predpísané. Doporučené pneumatiky pre 4 wd sú: predné Proline Crime Fighter, zadné Proline Bow Tie. Doporučené pneumatiky pre 2wd sú: zadne Proline Bow Tie. Predne nie sú odporúčané. Odporúčanie sa týka odskúšania pneumatík ako funkčnosť tak aj dostupnosť počas celej letnej sezóny, s myšlienkou predpísania týchto pneumatík na sezónu 2016.

Pozvánka: Comorra Cup, Komárno - 02.05.2015

Pozvánka Comorra Cup Klub RC Comorra Model Klub Komárno Vás srdečne pozýva na Comorra Cup, ktorý sa bude konať 02. mája 2015 (sobota) na dráhe v Komárne na Ulici Priateľstva 1372. GPS: 47.765757 18.110140.


INFO: Comorra Cup, Komárno - 02.05.2015

Kategórie Comorra Cup:

 • 1 / 10 Buggy 2WD
 • 1 / 10 Buggy 4WD
 • 1 / 10 ShortCourse

Prihlásenie na Comorra Cup:

Prihlásiť na Comorra Cup 02.mája 2015 sa môžete už teraz na: RC Comorra.


VIDEO: Comorra Cup - Highlights 2014

Pozrite si zostrih najlepších momentov minulého ročníka Comorra Cup 2014


Reportáž: 3. pretek RC Drift Cup 2015 - 21.3.2015

3.pretek RC Drift Dvadsiatehoprvého marca. Pre hvezdára sviatok, nakoľko je to deň, keď po zohľadnení aberácie a nutácie je zdanlivá geocentrická ekliptikálna dĺžka Slnka 0° resp. 180°. Pre záhradkárov je to nakopávka, lebo je to oficiálne prvý jarný deň a ich záhradka potrebuje poriadnu prípravu na plánovanú sezónu brutálnych výnosov. Pre ostatnú väčšinu to bola proste sobota... no pre nás, drifterov, sviatok. Sviatok zadných nárazníkov oškretých o mantinely, sviatok dverí pretlačených zrkadielkami súpera či trebárs aj oslava gúm horiacich od trenia o koberec. Bol to deň venovaný tretiemu kolu RC Drift Cupu 2015.


Zvykne sa hovoriť, že do tretice všetko dobré a v našom prípade to aj platilo. Po dlhej dobe konečne poriadne obsadený závod. Vďaka masívnym posilám spoza rieky Moravy nás bolo 17. No, nie je to ešte na úrovni našich najlepších časov, ale trend je správny. Pozriem sa ale ako to išlo:

 • O dráhu sa postaral Viki, za čo mu partí moja vďaka. Jeho návrh bol super a myslím že aj pretekárom sa páčil. Mne ako rozhodcovi rozhodne áno, nakoľko na náročnej trati sa triedilo zrno od pliev
 • Na štart sa postavili: Janči, stratený syn MarcelZ, Cigi, Tommy, Luky, Yogi a Steve. Česko-moravská enkláva : Meca, Viki, Honza, Johnny, Trochen, Happy, Balu, Nakashi, Koudy a Srbič.
 • Naši susedia už v tréningu a kvalifikácií ukázali, že nám sem neposlali žiaden odpad, ale čistých plnokrvých a plnotučných drifterov. Dávali luxusné drifty, točili kruté slájdy a nasadzovali mocné kontry. No radosť sa na to pozerať.
 • Už v tréningu bolo zrejmé, že to dnes bude tesné. Mal som taký pocit, že dráha sadla väčšine pretekárov.
 • Trochen nie je jediný!!! Jasné, v Japonsku je kopa „Stickmanov“, teda drifterov jazdiacich s páčkami, ale v sobotu boli u nás dvaja! Srbič je tiež muž „tvrdých tyčiek“... :-)
 • Hneď na úvod, ako prvý, ukázal Meca zač je toho loket, rovno nasadil tempo aké udržal málokto. V prvej kvalifikácií ho predbehli len Luky a Yogi. V druhom sa dorovnal Lukymu a odskočil im len Yogi. Tretie kolo bolo ale jeho, dal 71b (zo 75b možných) a nechal tak všetkých za sebou.
 • Najväčšie zlepšenie ale patrilo Honzovi. Oproti prvému kolu dal v posledom o 80% viac bodov!
 • Keďže nás bolo 17, mali sme po dlhej dobe 3 skupiny, A, B aj C!
 • Celkové výsledky boli tesné. Do 150b až 173b pásma sa vtesnalo 9 pretekárov. Aj na čele to bolo tesné.
 • Kvalifikáciu vyhral nakoniec Luky s 204b. Na difúzor mu dýchal Yogi s 200 bodmi a v tesnom závese na Yogiho prívese sa viezol Meca so 198 bodmi.
 • Po kvalifikačke sme si dali obed a potom šup, do bojov v battloch.
 • V C skupine to vrelo medzi Stevem, Happym a Honzom. V tejto skupine double-elimination neplati, tak to bol pomerne krátky proces s tesnými výsledkami. „Lanterne rouge“ ostala Happymu a z postupu sa tešil Steve.
 • V B-čku to už ale vrelo. Veď na postup do A-čka si brúsili zuby Balú, Janči, Srbič, Koudy, Johnny, Cigi, Tommy a postupujúci Steve.
 • Súboje boli čestné a hodné rytierov s muškami na bočnom skle. Občas tak tesné, že ako rozhodca som si prial hodiť mincou o víťaza a mať pokoj. Naštastie sme sa v rozhodcovskom konzíliu dokázali rozhodnúť aj vo veľmi vyrovnaných súbojoch.
 • Do finále B skupiny sa pretlačili Koudy a Srbič, ktorý nestratil ani battle.
 • Žiaľ ten rozhodujúci súboj mu nevyšiel a musel tak postup do A skupiny prenechať Koudymu.
 • A skupina bola ako vždy tvrdý oriešok. Veď čo možno čakať ak musíte hodnotiť a porovnávať jazdy medzi Lukym, Yogim, Mecom, Trochenom, Vikim, Nakashim, MarcelZom a Johnnym.
 • Oči nám išli krížom z tesných battlov a to bol vtedy problém vnímať detaily ich jazdy. Však si to aj kvôli tomu pár pretekárov odnieslo, keď museli dopĺňať dodatočné kolá.
 • Ešte že som mal hore Doda, Vikiho a občas Lukyho, ktorí svojim názorom pomohli s rozhodovaním. Predsa len, viac očí viac vidí...
 • Hlavným zombie bol MarcelZ. Aj keď ho do podsvetia poslal Yogi hneď v prvom súboji, MarcelZ sa nedal a prekúsal sa až do boja o tretie miesto. Tam ho znova chytil do parády Yogi a nenechal sa zmiasť. Postup do finále mu nedaroval a nechal si ho pre seba.
 • Finále si tak dali Yogi a Luky, ktorý nastupoval do súboja ako neporazený favorit. Luky aj svoju dominanciu potvrdil a pripísal si ďalšie, veľmi dôležité body do tabuliek.
 • Prve miesto tak patrilo Lukymu, druhé Yogimu a tretie MarcelZovi. Zemiaková medaila pripadla Mecovi, ktorý tak bol najlepšie umiestneným hosťom spoza hranice.

Tak, tretie kolo za nami. Dúfam, že sa každému páčilo a aj nabudúce sa zídeme v hojnom počte. Tak dozdriftenia, priatelia.


VIDEO: 3. pretek RC Drift Cup 2015 - 21.3.2015

Pozrite si videá z 3. preteku RC Drift Cup 2015.
Fotogaléria: 3. pretek RC Drift Cup 2015 - 21.3.2015

Reportáž: 6.kolo Zimného Košického Pohára, 07.03.2015

6.kolo Zimného Košického Pohára V sobotu 7.marca 2015 sa v hale vo Valalikoch pri Košiciach uskutočnilo predposledné 6.kolo Zimného Košického Pohára 2014/2015 organizovaného klubom MK Košice.
Zúčastnilo sa 20 jazdcov, ktorý jazdili v štyroch kategóriách : 1:10TC-12, 1:10Buggy-7, 1:10F1-7 a 1:18TC-3 jazdci.


Výsledky: 6.kolo Zimného Košického Pohára, 07.03.2015

V pohode sa odjazdili štandardné 4kvalifikácie a 3 finále po 5min.okrem F1, kde sa šli 2 finále po 47kôl. Na „bedňu“ v jednotlivých kategóriách sa dostali:

 • 1:10 TC - 1.P.Tauber ,2.D.Karandyšovský ,3.L.Šomodi
 • 1:18 TC – 1.P.Bálint ,2.J.Fábián ,3.L.Nagy
 • 1:10 Buggy - 1.P.Tauber ,2.J.Adam ,3.J.Židov
 • 1:10 F1 - 1.M.Palička ,2.D.Karandyšovský ,3.R.Kardoš

Fotogaléria: 6.kolo Zimného Košického Pohára, 07.03.2015

Za fotografie a výsledky ďakujeme našim členom Ďusi,Tomáš,Peťo.

Podrobné výsledky na: www.mkkosice.sk
Záverečný 7.pretek bude 11.apríla 2015.

Reportáž: 1. pretek RC Drift Cup 2015 - 24.1.2015

1.pretek RC Drift Bola krásna januárová sobota „léta páňe“ 2015. Nebola ani tak krásna počasím, keďže snežilo a fučalo, ba ani tým že bol konečne víkend nevybočovala z radu ostatných radostných víkendových dní. Bolo to preto, že sa nám vrátilo dianie na koberec, ktorý znamená svet. RC Drift team totiž otváral už šiesty ročník pohárových pretekov v RC Drifte, RC Drift Cup 2015!


Áno, čítate správne, je to 8 rokov od prvého Driftu v našich končinách, no ak zohľadníme minuloročnú pauzu a to, že v prvý rok (2007) to bol len jeden pretek, je to šiestykrát čo sme sa pustili do celoročného driftového kolotoča. Naštastie, ako ukázal decembrový voľný pretek, skill sa po ročnej pauze z našich kolies nevytratil. Ba naopak, zdá sa že niektorým dokonca prestávka prospela a po krátkom tréningu predvádzali jazdy ako vyšité z japonského videa.

Ok, ale aby som sa vrátil k veci, v sobotu 24.1. sme sa po prvýkrát v roku 2015 stretli na pretekoch v RCRS Aréne, ktorá je síce oficiálne ešte stále v skúšobnej prevádzke, no poskytuje nám už všetko potrebné k plnohodnotnému preteku. Oproti decembru pribudla obrazovka, kde pretekári môžu sledovať aktuálne poradie a body, pribudla aj tabuľa na výsledky za tribúnou či stôl a stolička na rozhodcovskom „štande“... prosto, pomaly ale isto sa všetko dostáva do svojej finálnej formy.

Aby sme ale len neospevovali dokonalosti, bola tu aj tienistá stránka pretekov. Žiaľ pretek sa nám dostal do časovej kolízie s víkendovou driftovou akciou v Plzni, takže naši „bratři v driftu“ z Čiech a Moravy, plus zopár pretekárov zo Slovenska, dali prednosť ich „domácí akci“. Aj keď to bola škoda, bola to voda na mlyn pre nováčikov, ktorí tak mali menšiu konkurenciu. Úprimne, uvažovali sme nad presunutím či zrušením preteku, no keďže ešte v stredu na tréningu nám mnoho ľudí prisľúbilo účasť, bolo by to voči nim nefér.

Či už kvôli počasiu alebo iným dôvodom, nakoniec sa na koberci stretol dosiaľ najnižší počet pretekárov. Pol tucta = 6. Ale zas čo, mali sme tak dosť času, žiaden stres....


Na štart sa postavili starí známi Adam, Peťo, Tommy, navrátilec Stevie a dvaja nováčikovia, Katka a Peťo aka Jaffa. Keďže bolo dosť času, stihli sme až 4 kolá kvalifikácie, keď sme sa dohodli že úpravou pravidiel škrtneme najhorší výsledok a hodnotiť budeme 3. Kvalifikáciu vyhral Adam, nasledovaný Peťom a Tommym, ktorí zvádzadli bodový súboj o druhú priečku. Štvrtú kvalifikáciu zajazdil Peťo výborne a keďže Tommymu sa pridružili technické problémy so servom, bolo rozhodnuté. Na Tommyho tretie miesto sa už už triasol Stevie, no ušlo mu tesne o 3 body. (154 b. Stevie vs. 157 b. Tommy). Vďaka počtu pretekárov sa nováčikom podarilo to, na čo mnohí iní čakali márne aj pol sezóny, dostali sa do A-čka. Celkové poradie bolo Adam, Peťo, Tommy, Stevie, Jaffa a Katka. Prví dvaja postúpili automaticky o kolo vyššie keďže nemali tabuľkového súpera. Menším prekvapením bolo Katkine vyradenie Tommyho do bojov o záchranu. Pri Katke sa musím pristaviť. Na to, že to bol jej prvý pretek, predvádzala krásne jazdy. Iste, jej jazda ešte nemala presnosť Lukyho a eleganciu Marcela, ale 90% z nás na svojom prvom preteku nepredviedlo ani z polovice takú jazdu ako ona. Som nesmierne rád že sa k nám Katka pridala a som ozaj zvedavý kam sa posunie za 4-5 mesiacov (môj drifterský nos cíti potenciál). Podľa našich predpokladov sa Adam a Peťo prebojovali bez straty do spoločného súboja o priamy postup do finále. V ňom mal viac štastia Adam, keď mu asi pomohla Peťova zatuhnutá predná voľnobežka na ľavom kolese. V záchrannej skupine sa prebyli Stevie a Katka do súboja o návrat do zeme živých. Veľmi tesný súboj vyhral Stevie, no v jeho návrate až na samotný vrchol ho zastavil Peťo, ktorý mu tak prenechal „len“ tretie miesto.


1.pretek RC Drift Finále bolo reprízovým súbojom Peťa s Adamom. Peťova voľnobežka stále haprovala a to robilo občasné komplikácie v jeho jazde. Keďže Adamova kára šlapala ako hodinky a on tiež výrazne nepoľavil zo svojej obvyklej úrovne, musel sa Peťo uspokojiť s druhým miestom. Víťazom prvého RC Drift Challenge v roku 2015 sa tak stal Adam! Gratulujeme! Všetci šiesti pretekári nazbierali cenné body do RC Drift Cupu a uvidíme či nebudú práve tým pomyselným jazýčkom na váhach, keď pôjde koncom roka do tuhého...


Naše poďakovanie patrí RC Racingu Slovakia za priestor a už sa tešíme na dalšie tréningy a druhé kolo RC Drift Cupu, ktoré sa bude konať na rovnakom mieste, v sobotu 21.2.2015.

Tak, dozdriftenia, priatelia...

PS - odporúčam každému záujemcovi o účasť v budúcich pretekoch, aby si aktivoval/zaktualizoval profil na RC Racing Slovakia, nakoľko sa pripravuje zvýhodnenie prihlasovania na preteky cez web.

PS2 - bližšie info, pokec a ostatné hľadajte na fóre.

Váš Marek/Šalát

Predpremiéra: 1. pretek RC Drift - RC Racing Slovakia Aréna, 20.12.2014

1.pretek RC Drift Áaaah, tretia adventná sobota. Z Hi-Fi reproduktorov sa šíri čistý zvuk vianočných piesní, od kuchyne vanie vôňa koláčikov a v okne svieti vianočný svietnik. Vládne kľud a pohoda. Hladina punču v hrnčeku práve klesla na stále prijateľnú polovicu objemu, ale v hrci je ho ešte viac než dosť. Všade vládne kľud a pohoda. Na koberci citiť vibrácie. Vo zvuku jemného šúchania a odvaľovania rozoznať hvizd remienkov. Letmý pohľad naľavo. Spoza mantinelu sa vynoril čumák. Chladič odratý a pred penziou, no stále slúžiaci. Blatníky zažili lepšie časy, ale stickerbomb to podrží. Kapota s otvorom že na výmenu hlavy motora ju ani netreba otvárať. Vietor sviští pomedzi lúče diskov farby jarnej žihľavy. Ľavotočivá a volant nadoraz vpravo. Ak by v tom autíčku sedel šofér, smer jazdy by kontroloval oknom spolujazdca. Stabilný a dlhý drift... veď ako hovorím, všade božský kľud a pohoda.


Už naši pohanskí predkovia vedeli aká je moc zimného slnovratu. Vracia život a svetlo do sveta. Je to deň odkedy už horšie nebude, dni sa budú predlžovať, príde návrat slnka. V tomto roku to bol aj návrat koberca znamenajúceho svet. RC Drift sa vrátil do Bratislavy. Brány otvorila v skúšobnej, prvej, oficiálnej skúške ohňom nová novučičká RC Racing Slovakia (RCRS) Aréna v bratislavskej Vrakuni. Nebolo ešte všetko dokonalé, nebolo ešte všetko hotové, ale aj tak to bolo lepšie ako sme kedy na preteky mali. Kultúrne a krásne priestory pre pretekárov, atmosférou komorná, no možnosťami veľkolepá dráha. Je to niečo v čo sme vždy dúfali a čo sme hľadali.


1.pretek RC Drift Na tento symbolický zlatý adventný víkend sme pripravili prvý pretek po ročnej prestávke. Nové koberce, nový kerbs, starí dobrí RC Drifteri. Kombinácia na výbornú. Chýr o pretekoch ale ešte nedosiahol všade a preto musíme priznať aj to že účasť bola o niečo nižšia než sme dúfali. Kvantita ale bola nahradená kvalitou. Prišli staré známe firmy z minulých ročníkov, Yogi, Peťo, Luky, Adam, Viki, Trochen, Roman, ale aj debutanti v našich krajoch, Peter, Sonny, Fildas a Tomas.


Kvalifikácia Dali sme si klasickú 3 kolovú kvalifikáciu. V nej sa na (naše) prekvapenie výborne umiestnil Sonny ktorého predbehol len Luky a tesne za ním ostal Yogi, čo už samo o sebe je úspechom. Peter, Fildas a Tomas si odniesli nováčikovskú daň ked im ostali len posledné 3 miesta, ale o neúspechu nemožno hovoriť ak aj ten posledný mal z troch kôl kvalifikácie 107 bodov. O vysokej úrovni hovorí aj víťazný počet Lukyho 207 bodov.


B kategória B kategóriu tak do battlov tvorili Roman, Peter, Fildas a Tomas, ostatní sa usadili v A-čku. Bčko vyhral a do A kategóre sa presunul Roman, no zaujímavým bolo sledovať aj postup Tomasa s Petrom, nekoľko lepší z nich si odniesol aj cenu pre najlepšieho nováčika, ktorá bola osviežením bojov aj mimo špice poradia. Tým šťastnejším bol nakoniec Tomas.


A kategória A-čko ako vždy nesklamalo. Aj keď aj v Bčku bolo na čo sa pozerať, v Ačku to boli občas aj driftové vyvrcholenia („You know what I mean ;-)” ). Či v prvom kole battlov, alebo v neskorších bojoch. Klobúk dole páni, ten potlesk nebol umelý. Vyzdvihol by som zlepšenie formy u Adama ktorý šliapal na päty Lukymu až tak, že v prvom z ich súbojov aj vyhral. Yogi mal natrénované rovnako super, Luky ukázal že z vrcholu ešte nezostupuje, česká enkláva s Vikim a stickmanom Trochenom tlačí na pílu a reže... reže zákruty a reže súperov. Sonny bol (aspoň pre mňa) prekvapením dňa. Nepoznal som ho, no už si jeho meno a štýl budem dobre a dlho pamätať. Podkúril Vikimu a Adam ho dostal len o polomer vypadnutého Lukyho pinu :-) . Tak či onak... z krásnych súbojov vyšli víťazne tretí Yogi, druhý Adam a korunu si zaslúžene nasadil Luky. Gratulujeme!


Poďakovať musíme hlavne Jodoovi a RC Racingu Slovakia za to že sme týmito pretekmi mohli pokrstiť novú halu. Ak aj pri genrálke nebolo ešte všetko dokonalé, myslím si že zmizli všetky pochybnosti o tom že keď sa dotiahnu drobnosti, bude to Valhala. Zem zasľúbená aj pre RC Drifterov.

Druhé poďakovanie patrí Vikimu a jeho YEDA Shopu za disky pre prvú trojku pretekov.

Tretie poďakovanie, každému čo prišiel a zaslúžil sa o super atmosféru, ktorá preteku vládla.

Ďakujem(e)
Do videnia v Januári, RC Drifteri!

Reportáž: 5.pretek GP Orava 2014, 05.10.2014

5.pretek GP Orava V nedeľu 5.10.2014 sa na dráhe na Oravskej priehrade uskutočnilo 5. kolo pretekov "Grand Prix Orava 2014". Jazdilo sa v kategóriách IC 1:10 a IC 1:8. V kategórii IC 1:10 jazdilo 13 pretekárov, z toho traja z Poľskej republiky, v kategórii IC 1:8 jazdilo 6 pretekárov – traja domáci a traja Poliaci.
Celkovo sa na tomto ročníku Grand Prix Orava v kategórii IC 1:10 zúčastnilo 20 jazdcov, z toho 17 domácich a traja z Poľska. Z Poliakmi sme dohodli, že na budúci rok urobíme spoločný kalendár, v ktorom budú figurovať naše aj ich termíny pretekov, aby nás jazdilo čo najviac. Budeme jazdiť dve kategórie - IC 1:10 a IC 1:8. Poliakom sa videla aj dráha aj atmosféra na pretekoch. Dúfam, že k nám radi prídu aj na budúci rok.


VÝSLEDKY: 5.pretek GP Orava 2014 Nitro 1:10 IC, 05.10.2014

Kategória IC 1:10

 • 1. Tomáš Hrkeľ (RC auto Orava)
 • 2. Alexander Očkaják ml. (RC auto Orava)
 • 3. Rudolf Sunega (RC auto Orava)
 • 4. Maroš Jandura (RC auto Orava)
 • 5. Miloš Kabáč (RC auto Orava)
 • 6. Peter Hlavaj (RC auto Orava)
 • 7. Jerzy Krawczyk (Poľsko)
 • 8. Jozef Pavlík (RC auto Orava)
 • 9. Robert Okonski (Poľsko)
 • 10. Karol Jandura (RC auto Orava)
 • 11. Arek Lipich (Poľsko)
 • 12. Marián Jandura (RC auto Orava)
 • 13. Mirko Tropp (RC auto Orava)

Kategória IC 1:8

 • 1. Alexander Očkaják (RC auto Orava)
 • 2. Tomáš Hrkeľ (RC auto Orava)
 • 3. Dominik Polaniec (Poľsko)
 • 4. Dariusz Malek (Poľsko)
 • 5. Juraj Gnidiak (RC auto Orava)
 • 6. Jerzy Olenczak (Poľsko)

CELKOVÉ VÝSLEDKY: Grand Prix Orava 2014

Do celkového hodnotenia sa zarátali 3 najlepšie výsledky. V prípade rovnosti bodov o konečnom poradí rozhodoval lepší výsledok v poslednom – „Finálovom“ preteku.

 • 1. Tomáš Hrkeľ - 146 bodov - (RC auto Orava)
 • 2. Maroš Jandura - 134 bodov - (RC auto Orava)
 • 3. Rudolf Sunega - 126 bodov - (RC auto Orava)
 • 4. Miloš Kabáč - 122 bodov - (RC auto Orava)
 • 5. Ing. Alexander Očkaják - 122 bodov - (RC auto Orava)
 • 6. Peter Hlavaj - 98 bodov - (RC auto Orava)
 • 7. Marián Jandura - 98 bodov - (RC auto Orava)
 • 8. Emil Bolibruch - 92 bodov - (RC auto Orava)
 • 9. Alexander Očkaják ml. - 88 bodov - (RC auto Orava)
 • 10. Karol Jandura - 88 bodov - (RC auto Orava)
 • 11. Miroslav Romaňák - 82 bodov - (RC auto Orava)
 • 12. Mirko Tropp - 75 bodov - (RC auto Orava)
 • 13. Juraj Gnidiak - 62 bodov - (RC auto Orava)
 • 14. Jozef Pavlík - 54 bodov - (RC auto Orava)
 • 15. Vendelín Nodžák - 32 bodov - (RC auto Orava)
 • 16. Krawczyk Jerzy - 30 bodov - (RC auto Orava)
 • 17. Berešík Oliver - 30 bodov - Poľsko
 • 18. Okonski Robert - 26 bodov - Poľsko
 • 19. Lipich Arek - 22 bodov - Poľsko
 • 20. Filip Tomaštík - 20 bodov - (RC auto Orava)

FOTOGALÉRIA:VÝSLEDKY: 5.pretek GP Orava 2014 Nitro 1:10 IC, 05.10.2014

Za fotografie ďakujeme: peter277.

Reportáž: OnRoad MPL Ruda Slazka, 30-31.08.2014

OnRoad MPL Ruda Slazka V sobotu a nedeľu 30.08. – 31.08.2014 sa konali preteky RC aut On Road „Eliminácia majstrovstiev Poľska“ na dráhe v Rude Slazkej pri Katoviciach. V deviatich kategóriách súťažilo spolu 78 jazdcov. Zajazdiť si prišli aj členovia klubu RC auto Orava, ktorí jazdili v kategóriách IC 1:10, IC 1:8 a IC 1:8 40+. Poliaci už okrem tradičného pohostenia zabezpečili aj počasie. Pršať začalo až v nedeľu - 5 minút po vyhodnotení.
Podrobné výsledky sú na stránke RC-sport.pl.


VÝSLEDKY: On Road Majstrovstvá Poľska, Ruda Slazka, 30.08 - 31.08.2014

Kategória IC-10

 • 1. Očkaják Alexander (SK)
 • 2. Wicher Przemysław (PL)
 • 3. Krawczyk Jerzy (PL)
 • 4. Trella Andrzej (PL)
 • 5. Lippich Arkadiusz (PL)
 • 6. Jandura Marian (SK)
 • 7. Abramowicz Michał (PL)
 • 8. Rajdus Filip (CZ)
 • 9. Hlavaj Peter (SK)
 • 10. Franek Jakub (PL)
 • 11. Rajdus Tomáš (CZ)
 • 12. Nowak Marcin (PL)
 • 13. Jandura Karol (SK)
 • 14. Nóżka Grzegorz (PL)
 • 15. Sunega Rudolf (SK)
 • 16. Hrkel Tomáš (SK)

Kategória IC – 8 40+

 • 1. Očkaják Alexander (SK)
 • 2. Trella Andrzej (PL)
 • 3. Rajdus Aleš (CZ)
 • 4. Oleńczak Jerzy (PL)
 • 5. Małek Dariusz (PL)
 • 6. Bukryj Wojciech (PL)

Kategória IC – 8

 • 1. Hrkel Tomáš (SK)
 • 2. Janusz Marek
 • 3. Połaniec Dominik
 • 4. Oleńczak Jerzy (PL)
 • 5. Oleńczak Łukasz
 • 6. Marczyk Marcin


VIDEO: On Road Majstrovstvá Poľska, Ruda Slazka, 30.08 - 31.08.2014

Videá z pretekov RC aut On Road „Eliminácia majstrovstiev Poľska“, ktoré sa konali na dráhe v Rude Slazkej pri Katoviciach.FOTOGALÉRIA: On Road Majstrovstvá Poľska, Ruda Slazka, 30.08 - 31.08.2014

Za fotografie ďakujeme: peter277.

Reportáž: 5.kolo MSR 1:10 Buggy Komárno, 09.08.2014

5.MSR Buggy Komárno V sobotu 09. augusta 2014 sa na trati v Komárne konalo 5.kolo MSR 1:10 Buggy. Majstrovstvá Slovenska sa jazdili v kategórii 1:10 Buggy 2WD a 1:10 Buggy 4WD. Mimo majstrovstiev sa jazdila aj kategória SCT. V kategórii 1:10 Buggy 2WD sa finálových jázd zúčastnilo celkovo 9 pretekárov, v kategórii 1:10 Buggy 4WD pretekalo takisto 9 jazdcov. Mimo majstrovstiev v kategórii SCT odjazdili len 3 jazdci finále. Preteky organizoval klub RC Comorra Komárno.


VÝSLEDKY: 5.MSR Buggy Komárno, 09.08.2014

Kategória 1:10 Bugggy 2WD

 • 1. Nagy Michal
 • 2. Tóth Ladislav jr.
 • 3. Adam Jakub
 • 4. Dočkal Marián
 • 5. Tóth Ladislav
 • 6. Tauber Peter
 • 7. Švihran Miloš
 • 8. Dudák Luboš
 • 9. Petrík Jozef

Kategória 1:10 Bugggy 4WD

 • 1. Švihran Miloš
 • 2. Tauber Peter
 • 3. Tóth Ladislav jr.
 • 4. Adam Jakub
 • 5. Havránek Oliver
 • 6. Tóth Ladislav
 • 7. Hlavaj Tomáš
 • 8. Dudák Luboš
 • 9. Hlavaj Peter

Kategória SCT - mimo MSR

 • 1. Szepe Tomás
 • 2. Brandstatter Artur
 • 3. Taraš Matúš

Video z finálovej jazdy kategórie SCT, ktoré sa jazdilo na trati v Komárne v sobotu 09.08.2014.


FOTOGALÉRIA: 5.MSR Buggy Komárno, 09.08.2014

Za fotografie ďakujeme: ladusko.

Pozvánka: 4.pretek GP Orava 2014 Nitro 1:10 IC

4.pretek GP Orava Klub RC auto Orava pozýva všetkých na svoj 4. pretek GP Orava 2014 Nitro 1:10 IC 200mm, ktorý sa bude konať 17.08.2014 (nedeľa) na dráhe na Oravskej priehrade.


Časový plán: 4.pretek GP Orava 2014 Nitro 1:10 IC

 • 07:30 - 08:30 - Voľný tréning
 • 08:30 - 08:45 - Prezentácia
 • 08:50 - Rozprava
 • 09:10 - 10:10 - Meraný tréning
 • 10:20 - 12:20 - Kvalifikačné rozjazdy
 • 12:20 - 12:55 - Prstávka na obed
 • 13:00 - 13:20 - ½ Finále B
 • 13:25 - 13:45 - ½ Finále A
 • 14:00 - 14:35 - Finále A
 • 15:00 - Vyhlásenie výsledkov


Informácie: 4.pretek GP Orava 2014 Nitro 1:10 IC

 • Adresa: Námestovo, časť Slanická Osada
 • GPS: N 49°23´02.90'; E 19°31´48.39'
 • Tréning: bude možný v sobotu 16.08.2014 od 14:00 hod.
 • Ubytovanie: Hotel Goral – 100 m od dráhy.
 • Štartovné: 10,- Euro
 • Meracie zariadenie: AMB Rc Ver. 3
 • Kontakt: Ing. Alexander Očkaják; Tel.:+421 915 882 052; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tešíme sa na Vašu účasť.

RC racing Slovakia

Portál Rc Racing Slovakia je slovenská komunitná sieť, ktorá spája všetkých nadšencov, kluby a jazdcov RC Hobby nielen na Slovensku.

RCArena.sk

RCArena je verejná skupina ľudí, ktorí majú ako svoju záľubu závodné a rekreačné jazdenie RC modelov a RC automobilov v mierkach 1:12,1:18,1:24,1:28.

 

hcracing.sk

HC racing je verejná skupina ľudí, ktorí sa venúju mierkam large scale.

 

2017  RC racing Slovakia   Templaty by globbers